ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ
Πολυμέσα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001
 
 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

 
Κατά την παρουσίαση των Προγραμματικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης στη Βουλή (Απρίλιος 2000) και του Προγράμματος Δράσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Μάιος 2000) θέσαμε έξι μεγάλες προτεραιότητες :

- Την προετοιμασία του θεσμικού πλαισίου για την απελευθέρωση της ακτοπλοΐας
- Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Ναυτιλίας
- Την ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος
- Την ενίσχυση της απασχόλησης, την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και τον εκσυγχρονισμό της ναυτεργατικής νομοθεσίας
- Την κατάρτιση και υλοποίηση Εθνικής και Λιμενικής Πολιτικής
- Την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Λιμενικού Σώματος σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής μας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, από τον Μάϊο του 2000 μέχρι σήμερα προχωρήσαμε μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών, πολιτικών αποφάσεων και μέτρων.

1. ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ

α) Μέτρα για την αντιμετώπιση των άμεσων θερινών αναγκών, στο πλαίσιο της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (12/5/2000)
- Έκτακτη δρομολόγηση εικοσιένα πλοίων για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών, των νησιών.
- Εντατικοποίηση των ελέγχων για αγορανομικές παραβάσεις και υπεράριθμους επιβάτες με σημαντικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου σε όλα τα πλοία της Ακτοπλοΐαςβ) Αναδιάρθρωση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΓΕΑΣ) και χορήγηση Αδειών Σκοπιμότητας.

Η οργάνωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών αφορά άμεσα την κοινωνική συνοχή ιδιαίτερα του νησιωτικού χώρου, την οικονομική ανάπτυξη, την εδαφική συνέχεια της χώρας και την ανάπτυξη του τουρισμού. Γι' αυτούς τους λόγους κρίθηκε αναγκαία η ανασυγκρότηση της ΓΕΑΣ ώστε να υπάρχει διευρυμένη εκπροσώπηση των παραγωγικών τάξεων, των χρηστών και των εκπροσώπων της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (31/08/2000) ορίσθηκαν τα μέλη της νέας ΓΕΑΣ. Η ΓΕΑΣ με την νέα της σύνθεση έχει συνεδριάσει εννέα φορές και έχει εξετάσει και εγκρίνει όλα τα αιτήματα για άδειες σκοπιμότητας που είχαν υποβληθεί με γνώμονα:
• την μη αποκλειστική εκμετάλλευση γραμμών στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού,
• την προοπτική της απελευθέρωσης των θαλασσίων συγκοινωνιών,
• την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των νησιών,
• την ασφάλεια και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό του ακτοπλοϊκού στόλου.

γ) Κατάρτιση Σχεδίου Νόμου σχετικά με την «Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών στις Θαλάσσιες Ενδομεταφορές».

Η εξασφάλιση του ελευθέρου και υγιούς ανταγωνισμού, η προστασία του δημοσίου συμφέροντος και η διασφάλιση της τακτικής και απρόσκοπτης σύνδεσης όλων των νησιών μας με την καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου δικτύου Ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών είναι οι βασικές κατευθύνσεις του Σχεδίου Νόμου που καταρτίστηκε για την απελευθέρωση της Ακτοπλοΐας.

Από το περασμένο καλοκαίρι ξεκίνησε μία ευρεία συζήτηση γύρω από το νέο Θεσμικό Πλαίσιο της Ακτοπλοΐας και το Σχέδιο Νόμου που καταρτίστηκε είναι το αποτέλεσμα πολύμηνης επεξεργασίας. Τον Ιούλιο του 2000 συγκροτήθηκε Επιτροπή Προσωπικοτήτων και Εκπροσώπων των Κοινωνικών και Επαγγελματικών φορέων η οποία ολοκλήρωσε τον Οκτώβρη τις εργασίες της και υπέβαλε το πόρισμά της στον Υπουργό.

Στη βάση αυτού του πορίσματος και των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2000, συγκροτήθηκε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Κων/νου Βολτή η οποία επεξεργάστηκε προσχέδιο Νόμου σχετικά με την «Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών στις Θαλάσσιες Ενδομεταφορές», το οποίο απεστάλη από τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας στα Πολιτικά Κόμματα και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για ενημέρωση και διατύπωση παρατηρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των Κοινωνικών εταίρων, καταρτίστηκε το Σχέδιο Νόμου, σύμφωνα με το οποίο :
 
 • Η απελευθέρωση θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2002 .
 • Διασφαλίζεται ο υγιής και θεμιτός ανταγωνισμός, καταργούνται οι άδειες σκοπιμότητας.
 • Διατηρείται το όριο ηλικίας των επιβατηγών πλοίων το οποίο μειώνεται σταδιακά από το 2002 μέχρι το 2008 από τα 35 έτη στα 30 έτη.
 • Ισχύουν οι κανόνες του Ελληνικού Κράτους ως Κράτους υποδοχής για το προσωπικό των πλοίων 
 • Προβλέπονται Συμβάσεις Δημοσίας Υπηρεσίας μετά από Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για τη διασφάλιση της συγκοινωνίας στις γραμμές που δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον ελεύθερης δρομολόγησης.
 • Δημιουργείται Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών με γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των ενδιαφερομένων φορέων καθώς και της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 • Δημιουργείται Ρυθμιστική Αρχή Θαλασσίων Ενδομεταφορών για τον έλεγχο της λειτουργίας της νέας ακτοπλοϊκής αγοράς και το σεβασμό των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού.


  2. ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

  Το 2000 αυξήθηκε η δύναμη των πλοίων που έχουν Ελληνική Σημαία κατά 53 πλοία και η συνολική χωρητικότητα κατά 1.724.342 κόρους. Παράλληλα ο μέσος όρος ηλικίας των πλοίων που διεγράφησαν είναι 28,3 έτη, ενώ ο μέσος όρος των πλοίων που ενεγράφησαν είναι 12,3 έτη, ενισχύοντας έτσι την ανανέωση και το επίπεδο ασφαλείας των πλοίων που έχουν Ελληνική Σημαία.

  α) Τον Ιούνιο του 2000 ξεκίνησε κοινωνικός διάλογος για την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Ποντοπόρου ναυτιλίας ανάμεσα στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.
  Ο διάλογος επεκτάθηκε σε πέντε βασικά θέματα: την φορολογία, τη ναυτική εκπαίδευση, τα ασφαλιστικά, την οργάνωση της Αγοράς Εργασίας, τη λειτουργία του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας και το Μητρώο Ναυτικών.

  Οι επιτροπές υπέβαλαν στον Υπουργό τις θέσεις τους, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και μελέτης από το Υπουργείο, για την προώθηση μέτρων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού πλοίου και την απασχόληση των Ελλήνων ναυτικών.

  Ειδικότερα για το ζήτημα της φορολογίας συστάθηκε διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας από εκπροσώπους των Υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του ΚΕΠΕ, προκειμένου να διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις για τη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού πλαισίου φορολόγησης σε σχέση με τα άλλα ναυτιλιακά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  β) Η Βουλή ψήφισε τον Αύγουστο του 2000 Νόμο για την Εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. (Ν.2843/2000).


  3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  α) Επανεξετάστηκε ο τρόπος λειτουργίας του Κλάδου Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων. Ενισχύθηκε και ανανεώθηκε το στελεχιακό δυναμικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων, ενώ αποκεντρώθηκε σημαντικό μέρος των επιθεωρήσεων στα Περιφερειακά Λιμεναρχεία. Ταυτόχρονα συστάθηκε Επιτροπή με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Ναυτικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου, καθώς και των εργαζομένων, η οποία λειτουργεί ως ελεγκτική Αρχή της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων και των Νηογνωμόνων.

  β) Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέσεων που ενισχύουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας. Οι Ελληνικές θέσεις για τα όρια και το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των δεξαμενόπλοιων με μονά τοιχώματα αποτέλεσαν τη βάση για τη διαμόρφωση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

  γ) Στο πλαίσιο των συζητήσεων στην Ευρωπαϊκής Ένωση γύρω από τα Ευρωπαϊκά μέτρα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας με επιστολή του πρότεινε την εφαρμογή Ευρωπαϊκού ορίου ηλικίας στα επιβατηγά πλοία και την καθιέρωση της απαγόρευσης απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  δ) Στο πλαίσιο της ενίσχυσης διεθνούς παρουσίας της χώρας μας τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Διεθνές επίπεδο η Ελλάδα έθεσε υποψηφιότητα για την εγκατάσταση στον Πειραιά της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (ΕΜSA).

  ε) Ψηφίστηκε το Δεκέμβριο από τη Βουλή ο νόμος για την «Ρύθμιση θεμάτων ναυαγίων». Οι ρυθμίσεις του νόμου παρέχουν στη Διοίκηση τη δυνατότητα να μεριμνά για την ανέλκυση ναυαγίων σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. Με το νόμο αυτό αντιμετωπίζεται ένα πρόβλημα πολλών ετών με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και ικανοποιείται ένα επίμονο αίτημα των τοπικών κοινωνιών.

  στ) Προωθείται η δημιουργία Πανελλαδικών Δικτύων Εθελοντών οι οποίοι θα στελεχώσουν τις ομάδες για την παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα καθώς και για τις επιχειρήσεις απορρύπανσης.

  ζ) Καταρτίσθηκε νέο σύγχρονο "Εθνικό Σχέδιο ετοιμότητας και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες" το οποίο συστηματοποιεί το συντονισμό δράσης των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων ή δυσμενών συμβάντων.
  Ο νέος σχεδιασμός δημιουργεί νέα αντίληψη στην αντιμετώπιση των ρυπάνσεων, αφού οι Λιμενικές Αρχές έχουν πλέον λεπτομερή και ενιαία μεθοδολογία αντιμετώπισης των ρυπάνσεων και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

  η) Πέραν των υπαρχόντων δεκαπέντε Περιφερειακών Σταθμών Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ρύπανσης, ιδρύθηκαν οκτώ νέοι Σταθμοί στην Πρέβεζα, στη Ζάκυνθο, στην Κέρκυρα, στη Σάμο, στο Ηράκλειο, στη Μυτιλήνη, στο Λαύριο και στη Σαντορίνη.

  Οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος κατά το 2000 αντιμετώπισαν με επιτυχία 37 περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης και ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις καθαρισμού των ακτών.

  4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

  α) Σταθερή προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της ναυτικής απασχόλησης. Το ποσοστό των ανέργων ναυτικών από το 7,5% που ήταν στις αρχές του 2000 το Δεκέμβριο έπεσε στο 3,8% του συνόλου του ναυτεργατικού δυναμικού, ενώ σε ορισμένες ναυτικές ειδικότητες παρατηρείται έλλειψη προσοντούχων ναυτικών. Εκτιμάται ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Σημαίας και η απελευθέρωση της Ακτοπλοΐας θα συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

  β) Εφαρμόζεται νέος κανονισμός σπoυδών (ΦΕΚ 1393/14/11/2000)της ναυτικής εκπαίδευσης και δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην εγκατάσταση προσομοιωτών. Λειτούργησαν σύγχρονες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες σε τέσσερις ΑΕΝ και θα γίνει επέκταση και στις υπόλοιπες. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της μειωμένης προσέλκυσης υποψηφίων στο ναυτικό επάγγελμα, με νομοθετική ρύθμιση οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, συμπεριλήφθηκαν στο μηχανογραφικό έντυπο του ΥΠΕΠΘ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Στρατιωτικές Σχολές) μέσω των πανελλήνιων εξετάσεων. Επίσης έγινε ρύθμιση για τον τρόπο εισαγωγής αποφοίτων ΤΕΕ στις ΑΕΝ χωρίς συμπληρωματική εκπαίδευση.

  γ) Συγκροτήθηκε Επιτροπή για την κατάργηση του νόμου 330 και το θεσμικό εκσυγχρονισμό του ναυτεργατικού συνδικαλισμού.

  δ) Ρυθμίστηκε με Υπουργική Απόφαση (25.5.2000) το ωράριο των πληρωμάτων των ταχυπλόων πλοίων στο πλαίσιο που προβλέπουν οι Διεθνείς και Κοινοτικές διατάξεις για την ασφάλεια ταχυπλόων σκαφών, και προωθείται σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

  ε) Αυξήθηκε το επίδομα που καταβάλλεται από το Κεφάλαιο Ασφάλισης Ανεργίας Ναυτικών από 72.000 δρχ σε 80.000 δρχ για άγαμους η διαζευγμένους με παιδιά και από 54.000 δρχ σε 60.000 δρχ για άγαμους και διαζευγμένους χωρίς παιδιά, ενώ προωθείται με Προεδρικό διάταγμα η αύξηση των ποσών σε 90.000 και 70.000 δρχ αντίστοιχα.

  5. ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  α) Στο Σχέδιο Νόμου για την απελευθέρωση της ακτοπλοΐας προβλέπεται η δημιουργία στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής πολιτικής. Η Γενική Γραμματεία θα συμβάλλει στο συνολικό σχεδιασμό και τη χάραξη της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής για την ανάπτυξη Λιμένων με σύγχρονες υποδομές που μπορούν ν’ ανταποκριθούν στις σημερινές ανάγκες της ναυτιλίας, της Εθνικής Οικονομίας, του Κοινωνικού συνόλου, καθώς και στις συνθήκες του Διεθνούς ανταγωνισμού στο πλαίσιο της παγκόσμιας αγοράς των Λιμενικών Υπηρεσιών.

  β) Προωθείται η διαδικασία μετοχοποίησης του ΟΛΠ και του ΟΛΘ.

  γ) Προχωρά η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Λιμενικών Ταμείων στην Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών. Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί τα Προεδρικά Διατάγματα για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων 18 Λιμενικών Ταμείων.

  δ) Στο Σχέδιο Νόμου για την απελευθέρωση της ακτοπλοΐας προβλέπεται και η μετατροπή έντεκα λιμένων Εθνικής Σημασίας σε ανώνυμες εταιρείες: των Λιμένων της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, της Ηγουμενίτσας, της Κέρκυρας, του Βολου, της Ελευσίνας, του Λαυρίου, της Ραφήνας, της Πάτρας, Της Κυλλήνης και του Ηρακλείου.

  6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  Συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση οι έλεγχοι και οι περιπολίες για τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων με στόχο την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, τη δίωξη των ναρκωτικών και την αντιμετώπιση του θλιβερού φαινομένου της λαθρομετανάστευσης. Το τελευταίο δωδεκάμηνο κατασχέθηκαν δεκαπέντε κιλά ηρωίνης, τρεις τόνοι ακατέργαστης κάνναβης, οκτώ κιλά κατεργασμένης και ασκήθηκε δίωξη γι’ αυτές τις υποθέσεις σε διακόσια ένα άτομα. Κατασχέθηκαν περίπου δεκαέξι εκατομμύρια πακέτα τσιγάρων, ενώ οι αναλογούντες δασμοί ανήλθαν στο ποσό των δεκαεπτά δις δραχμών. Συνελήφθησαν 3.664 λαθρομετανάστες, 124 διακινητές και κατασχέθηκαν 52 σκάφη.


  Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας απέστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία ζήτησε να τεθεί το θέμα της αντιμετώπισης του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης στο πλαίσιο των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τις άλλες Μεσογειακές χώρες και ιδιαίτερα με την Τουρκία, και να ληφθούν μέτρα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.

  α) Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου «Προσωπικό Λ. Σ. και άλλες διατάξεις» με το οποίο εκσυγχρονίζεται και ρυθμίζεται σε ένα ενιαίο κείμενο όλη η νομοθεσία που αφορά το προσωπικό που υπηρετεί στο Λιμενικό Σώμα.
  Στόχος είναι η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του Λιμενικού Σώματος ώστε ν’ ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες της εποχής και στα νέα καθήκοντα που επιβάλλει η Συνθήκη ΣΕΝΓΚΕΝ. Στο Σχέδιο Νόμου καταργούνται οι διακρίσεις για τις γυναίκες και τους έγγαμους, προβλέπεται η σύσταση Κλάδου Επιχειρήσεων και η συγκρότηση έξι Περιφερειακών Διοικήσεων με έδρα την Καβάλα, το Βόλο, την Κέρκυρα, την Πάτρα, το Ηράκλειο και την Τήνο. Προβλέπεται η αύξηση των οργανικών θέσεων του Λιμενικού Σώματος κατά 4.159 στελέχη, ώστε το 2006 να φθάσει τον αριθμό των 10.159. Προβλέπεται επίσης η ΄΄Σύσταση γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ΄΄

  β) Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την δημιουργία Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος στην Αλεξανδρούπολη.

  γ) Παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας όσον αφορά στη συμβολή του Λιμενικού Σώματος στην προετοιμασία και στην τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

  δ) Υπεγράφησαν Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν στον Κανονισμό Εκπαίδευσης της Σχολής Λιμενοφυλάκων, στις άδειες προσωπικού Λ.Σ., στον Κανονισμό Λειτουργίας των Λιμενικών Αρχών, στον Κανονισμό πλωτών μέσων και στη σύσταση Κλάδου Επιχειρήσεων και Περιφερειακών Διοικήσεων.

  ε) Ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος με έμψυχο δυναμικό και μέσα.

  - Το 2001 θα πραγματοποιηθεί η πρόσληψη 1.100 Λιμενοφυλάκων, 250 Υπαξιωματικών και 45 Αξιωματικών.
  - Προβλέφθηκαν στον Προϋπολογισμό πιστώσεις 51 δις για το εξοπλιστικό πρόγραμμα του Λιμενικού Σώματος.
  - Η υλοποίηση του VTS Πάτρας, Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας που αποτελούν τμήματα της Α' Φάσης του Εθνικού VTMIS βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται ότι τα παραπάνω κέντρα θα τεθούν σε λειτουργία εντός του 2001. Τα κέντρα VTS Πειραιά και VTMIS θα τεθούν σε λειτουργία εντός του 2002.Για την επέκταση του VTMIS στο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα υπάρχει αρχική έγκριση από την Επιτροπή Διαχείρισης του Γ' Κ.Π.Σ για την διάθεση 15 δις. Μόλις διατεθούν οι σχετικές πιστώσεις θα ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες επέκτασης του VTMIS στο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

  7. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ.

  - Με νομοσχέδιο που προωθείται προβλέπεται αύξηση το 2001 των οργανικών θέσεων του προσωπικού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας κατά 105 θέσεις εκ των οποίων 75 θέσεις αφορούν την νέα Γενική Γραμματεία Λιμένων και 30 την νέα Ρυθμιστική Αρχή Θαλασσίων Ενδομεταφορών.
  - Προκηρύχθηκαν 16 θέσεις μονίμου προσωπικού διαφόρων Κλάδων και Ειδικοτήτων του ΥΕΝ , 22 θέσεις για κάλυψη αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών της χώρας και προωθείται για υπογραφή Εγκριτική Πράξη από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή για την πλήρωση 24 κενών οργανικών θέσεων στο Υπουργείο .
  - Διορίζονται στο ΥΕΝ μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ δύο μόνιμοι υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής .
  - Υπεγράφη από την ΚΕΔ η Σύμβαση για την κατασκευή του νέου κτιρίου του ΥΕΝ στην Ακτή Βασιλειάδη. Το νέο κτίριο θα συγκεντρώσει όλες τις Υπηρεσίες του ΥΕΝ και θα ενισχύσει τη λειτουργικότητά τους, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.
   
   

 

 
Ημ. Έκδοσης:31/03/2001 Share Εκτύπωση Download Αρχείου
| | |