ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ
Πολυμέσα
Προτάσεις, Ανακοινώσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες του Επιτρόπου Χρήστου Παπουτσή στον τομέα της Ενέργειας την περίοδο 1995-1999
 
 
Προτάσεις, Ανακοινώσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες του Επιτρόπου Χρήστου Παπουτσή
στον τομέα της Ενέργειας την περίοδο 1995-1999

1995


C/95/2352
Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω των μεγάλων δικτύων

C/95/3012
Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοοικονομικής συνδρομής στον κλάδο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας

COM/95/171
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ΕΚΑΕ (ΕΥΡΑΤΟΜ) και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας

COM/95/197
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το ΕΚ για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας (πρόγραμμα SYNERGY)

COM/95/391
Ανακοίνωση του Επιτρόπου Χ. Παπουτσή επί της Έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με αναθεώρηση της κοινοτικής νομοθεσίας για την ενέργεια και Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με την κατάργηση πολυάριθμων νομοθετικών κειμένων

COM/95/440 Ανακοίνωση της Επιτροπής και πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη σύναψη από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες της Συνθήκης για τη Χάρτα Ενέργειας και του Πρωτοκόλλου της Χάρτας Ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα

COM/95/478
Ανακοίνωση του Επιτρόπου Χ. Παπουτσή σχετικά με τον εφοδιασμό σε φυσικό αέριο και τις προοπτικές του στην ΕΚ

COM/95/682
Ανακοίνωση του Επιτρόπου Χ. Παπουτσή επί της Λευκής Βίβλου για μια ενεργειακή πολιτική για την ΕΕ

COM/95/80
Ανακοίνωση του Επιτρόπου Χ. Παπουτσή επί του εγγράφου εργασίας της Επιτροπής για την οργάνωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

COM96/11
Ανακοίνωση της Επιτροπής για την ασφαλή μεταφορά ραδιενεργών υλικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – προς διαβίβαση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

SEC95/1476
Ανακοίνωση του Επιτρόπου Χ. Παπουτσή επί της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την προχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της γραμματείας της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ενέργειας, το 1995

SEC95/464
Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για την οργάνωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας


1996

C/96/0948
Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την σύναψη συμφωνίας πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΡΑΤΟΜ και της κυβέρνησης του Καναδά για την προσχώρηση της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας – εξουσιοδότηση του Επιτρόπου Χ. Παπουτσή για την υπογραφή της συμφωνίας

C/96/0948
Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την έναρξη ισχύος πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΡΑΤΟΜ και των ΗΠΑ στον τομέα ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας – εξουσιοδότηση των Επιτρόπων σερ Λ. Μπρίταν και Χ. Παπουτσή

C/96/3529
Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής στον τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων

COM/95/682
Ανακοίνωση της Επιτροπής: Λευκή Βίβλος: Ενεργειακή πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση

COM/96/149
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το ΕΚ και το Συμβούλιο για την ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση στον τομέα της ενέργειας

COM/96/320
Δεύτερη Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της κοινοτικής νομοθεσίας για την ενέργεια

COM/96/576
Ανακοίνωση της Επιτροπής: Ενέργεια για το μέλλον: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Πράσινη Βίβλος για μια κοινοτική στρατηγική

COM/96/579
Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος ALTENER I, που κοινοποιήθηκε από τον Επίτροπο Χ. Παπουτσή, για πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με το πολυετές πρόγραμμα για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΚ, ALTENER ΙΙ

COM/96/92
Οδηγία σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

1997

C/97/1865
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τους όρους εφαρμογής των κοινωνικών μέτρων που συνοδεύουν το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας άνθρακα (1998-1999/ 2000)

COM/97/122
Έκθεση για τα αποτελέσματα του προγράμματος ALTENER

COM/97/125
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το ΕΚ σχετικά με την «εξωτερική διάσταση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας»

COM/97/167
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη σφαιρική εικόνα της πολιτικής και των ενεργειών στον τομέα της ενέργειας

COM/97/196
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το ΕΚ, την ΟΚΕ και την ΕΤΠ: η ενεργειακή διάσταση της μεταβολής του κλίματος

COM/97/599
Ανακοίνωση της Επιτροπής, Ενέργεια για το μέλλον: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Λευκή Βίβλος για κοινοτική στρατηγική και σχέδιο δράσης

SEC
Ανακοίνωση του Επιτρόπου Χ. Παπουτσή: Οδηγία σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (Προετοιμασία του Συμβουλίου Ενέργειας της 27/10/1997)

1998

COM/98/49
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το ΕΚ σχετικά με την απομάκρυνση και διάθεση των εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων ανοικτής θαλάσσης για την εξόρυξη πετρελαίου και αερίου

COM/98/212
Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με το βαθμό απελευθέρωσης των ενεργειακών αγορών

COM/98/246
Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η ενεργειακή απόδοση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα – μία στρατηγική για κοινές και συντονισμένες πολιτικές και μέτρα

COM/98/571
Ανακοίνωση της Επιτροπής: Ενίσχυση της περιβαλλοντικής ολοκλήρωσης στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής ενέργειας

SEC/98/215
Συμφωνία προσχώρησης της ΕΥΡΑΤΟΜ στον KEDO EEEK L (συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 70/1998 Ενέργειας και του οργανισμού για την ενεργειακή
ανάπτυξη της Κορεατικής χερσονήσου) και τέσσερις συνοδευτικές επιστολές που αφορούν την αρμοδιότητα, τις βιομηχανικές πτυχές, την εκπροσώπηση της Κοινότητας στο πλαίσιο του προεδρείου και τη συμφωνία της χρηματοδότησης

1999

COM99/198
Δεύτερη Έκθεση της Επιτροπής προς το ΕΚ και το Συμβούλιο για το βαθμό απελευθέρωσης των αγορών ενέργειας

SEC/99/470
Ανακοίνωση του Επιτρόπου Χ. Παπουτσή: έγγραφο της Επιτροπής σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

 
Συμφωνίες και Υπομνήματα σχετικά με την Ενεργειακή Συνεργασία με τρίτες χώρες που υπογράφηκαν
από τον αρμόδιο Επίτροπο για την Ενέργεια Χ. Παπουτσή (1995-1999)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Περιοχή της Μεσογείου

• Συμπεράσματα της Ευρωμεσογειακής Υπουργικής Διάσκεψης για την Ενέργεια, Τεργέστη, Ιούνιος 1996
• Έναρξη του Ευρωμεσογειακού Ενεργειακού Φόρουμ, Βρυξέλλες, Μάιος 1997
• Συμπεράσματα της Ευρωμεσογειακής Υπουργικής Διάσκεψης για την Ενέργεια: υιοθέτηση των στόχων της ενεργειακής πολιτικής το πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης στις Βρυξέλλες και υιοθέτηση του σχεδίου δράσης του Ευρωμεσογειακού Ενεργειακού Φόρουμ, Βρυξέλλες, Μάιος 1998

Νοτιοανατολική Ευρώπη

• Υπόμνημα για τις διασυνδέσεις πετρελαίου, αερίου και ηλεκτρισμού, Υπουργική Συνάντηση, Βουκουρέστι, Νοέμβριος 1997
• Διακήρυξη Πρόθεσης για την ίδρυση της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Υπουργική Συνάντηση, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1999

Ασία

• Δήλωση για την ενεργειακή συνεργασία ΕΕ – Κίνας που υπογράφηκε με την ευκαιρία της 2ης Διάσκεψης για την Ενεργειακή Συνεργασία ΕΕ – Κίνας με τον Ζου Γκουανχούα, Υφυπουργό για την Επιστήμη και τη Δημοκρατία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Βρυξέλλες, Μάρτιος 1999
Ρωσία

• Υπόμνημα για τη βιομηχανική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μεταξύ του Υπουργείου Καυσίμων και Ενέργειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μόσχα, Φεβρουάριος 1999

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΠΑ

• Συμφωνία για συνεργασία στις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ) και των ΗΠΑ, Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 1995

Αργεντινή

• Συμφωνία για συνεργασία στις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ) και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αργεντινής, Βρυξέλλες, 11 Ιουνίου 1996

KEDO

• Συμφωνία για τους όρους και τις προϋποθέσεις της ένταξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας στον Οργανισμό Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κορεατικής Χερσονήσου

ΙΑΕΑ – Συμφωνίες Διασφαλίσεων

• Πρόσθετα πρωτόκολλα μη εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων, Βιέννη, 22 Σεπτεμβρίου 1998 

 

 
Ημ. Έκδοσης:31/12/1999 Share Εκτύπωση
| | |